දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2023 මැයි 26

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම ජොහාන් 21 : 15 - 19 "සමිඳාණෝ සිය සිහසුන සගලොවෙහි පිහිටෙවූ සේක ...."

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 0 =