දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජූනි 22

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මතෙව් 06 : 24 - 34

" සමිඳාණන්ට අපි සදහටම ප්‍රේම කරමු... "

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!