දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජූනි 17

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මතෙව් 05 : 38 - 42

" සසමිඳුනි, මාගේ යැදුමට සවන් දුන මැනව... "

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!