දවසේ මෙනෙහි කිරීම

2024 ජූනි 16

අද දිනට නියමිත සුපුවත මෙනෙහි කිරිම මාක් 04 : 26 - 34

" සමිඳුනි, ඔබ වහන්සේට තුති පිඳීම හොබනේය.... "

#DailyGospel #Reflection #RVASinhala 'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!