2021 පෙබරවාරි 25

ජල භීතිකාවට එරෙහිව ද
කූණාටු වලදි නැවියන් විසින් පිහිට පතන්නා වූ ද ,
ශුද්ධ වූ වොල්බගා මුනිවරියනි,
අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව!

Add new comment

4 + 4 =