2021 පෙබරවාරි 23

කණුවක බැඳ පුළුස්සා, ගින්නෙන් සිරුර විනාශ කිරීමට අසමත් වූ තැන පිහියෙන් අනිනු ලදුව ප්‍රාණ පරිත්‍යාගි වුණා වූ ,
ශුද්ධ වූ පොලිකාප් මුනිදුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව!

Add new comment

3 + 10 =