ශුද්ධ වූ රොබෙර්ත් බෙල්ලාර්මිනේ මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 17

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 17වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ රොබෙර්ත් බෙල්ලාර්මිනේ මුනිඳුන් යදිමු.

 

ධර්මෝපදේශකයින්ගේ නාමසාන්තුවරයෙකු වන, ශුද්ධ වූ රොබෙර්ත් බෙල්ලාර්මිනේ මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

#saintoftheday #strobertbellarmine #rvasinhala

Add new comment

1 + 3 =