ශුද්ධ වූ මෙරිනස් මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 15

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 15වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ මෙරිනස් මුනිඳුන් ගැන කතා කරමු.
 
ගිහියෙක් වුවත් සුබාරංචිය දේශනා කළ, ශුද්ධ වූ මෙරිනස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.  

#StMerinus #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

3 + 6 =