ශුද්ධ වූ මනුවෙල් මොරාලෙස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 25වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ මනුවෙල් මොරාලෙස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StManuelMoralez #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

12 + 1 =