ශුද්ධ වූ මතෙව් අපෝස්තුළු තුමන් - සැප්තැම්බර් 21

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 21වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ මතෙව් අපෝස්තුළු තුමන් යදිමු.

මූල්‍යමය කටයුතු පිළිබද නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ මතෙව් අපෝස්තුළු තුමෙනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StMatthew #Prayforus

Add new comment

4 + 1 =