ශුද්ධ වූ පෝල් හන් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 28වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ පෝල් හන් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

#StPaulHanh ​#Prayforus

#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

1 + 3 =