ශුද්ධ වූ පෝල් චොං හසං මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 20

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 20වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ පෝල් චොං හසං මුනිඳුන් යදිමු.

මනු ලොව උපත වර්ෂ 1795 කොරියාවේ දී.

සග ලොව උපත වර්ෂ 1839 සැප්තැම්බර් 22 දකුණු කොරියාවේ සෝල් නගරයේ දී.

භාග්‍යවරයට එසවීම වර්ෂ 1925 ජුනි 06 අති උතුම් XI පියුස් පාප්තුමන් විසින්.

ශුද්ධවරයට එසවීම වර්ෂ 1984 ජුනි 06 අති උතුම් II ජුවාම් පාවුලු පාප්තුමන් විසින්.

කොරියාවේ නාමසාන්තුවරයා වන ප්‍රාණපරිත්‍යාගී, ශුද්ධ වූ පෝල් චොං හසං මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

 

#StPaulChongHasang #saintoftheday #rvasinhala

Add new comment

9 + 0 =