ශුද්ධ වූ පීටර් තෝමස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් ජනවාරි 25වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ පීටර් තෝමස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StPeterThomas #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

5 + 8 =