ශුද්ධ වූ පිලිප් නේරි මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් මැයි 26වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ පිලිප් නේරි මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StPhilipNeri #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

16 + 0 =