ශුද්ධ වූ නොට්බර්ගා මුනිවරිය...සැප්තැම්බර් 14

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 14වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ නොට්බර්ගා මුනිවරිය ගැන කතා කරමු.
 
සේවකයින්ගේ සහ ගොවීන්ගේ නාමසාන්තුවරිය වන, ශුද්ධ වූ නොට්බර්ගා මුනිවරියනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.  

#StNotburga #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

1 + 0 =