ශුද්ධ වූ තියඩෝර් ගුරින් මව්තුමිය

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් ඔක්තොම්බර් 03වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ තියඩෝර් ගුරින් මව්තුමියනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StMotherThéodoreGuérin #saintoftheday #rvasinhala

Add new comment

12 + 4 =