ශුද්ධ වූ තියඩෝටා මුනිවරිය

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 29වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ තියඩෝටා මුනිවරිය ගැන කතා කරමු.

අචල ක්‍රිස්තියානි විශ්වාසය නිසා ගල් ගසා මරා දමන ලද, ශුද්ධ වූ තියඩෝටා මුනිවරියනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StTheodota  #Saintoftheday 
#RVASinhala 

'RVASinhala' Facebook, Instagram, Twitter පිටු like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, YouTube චැනලය subscribe කරන්න. ස්තූතියි..!
 

Add new comment

2 + 0 =