ශුද්ධ වූ ජෝන් මාසියස් මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 18

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 18වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජෝන් මාසියස් මුනිඳුන් පිළිබඳව කතා කරමු.
මනු ලොව උපත 1585 මාර්තු 02 දින ස්පාඤ්ඤයේ එක්ස්ත්‍රේමදුරා නගරයේ.
සඟ ලොව උපත 1645 සැප්තැම්බර් 16 දින පීරු රාජ්‍යයයේ ලිමා නගරයේ.
භාග්‍යවරයට එසවීම 1837 වසරේ අතිඋතුම් XVI වන ග්‍රෙගරි ශුද්ධෝත්තම පියාණන් විසින්
ශුද්ධවරයට එසවීම 1975 වසරේ අතිඋතුම් VI පාවුළු ශුද්ධෝත්තම පියාණන් විසින්
සංක්‍රමණිකයන්ගේ දොමිනිකන් නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ ජෝන් මාසියස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.  

#saintoftheday #stjohnmacias #rvasinhala

Add new comment

1 + 0 =