ශුද්ධ වූ ජෝන් බර්ච්මන්ස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් නොවැම්බර් 26වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජෝන් බර්ච්මන්ස් මුනිඳුන් ගැන කතා කරමු.

පූජා උදව් දරුවන්ගේ නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ ජෝන් බර්ච්මන්ස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StJohnBerchmans #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

4 + 16 =