ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුන්

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 19වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුන් යදිමු.
 
ලේ බැංකු වල සහ නේපල්ස් හි නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.  

#StJanuarius #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

7 + 0 =