ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 19

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 19වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුන් පිළිබඳව කතා කරමු.

මනු ලොව උපත 3 වන සියවසේ රෝම අධිරාජ්‍යයයේ නේපල්ස් හී කම්පානියා නගරයේ.

සග ලොව උපත ක්‍රි.ව.305

ලේ බැංකු වල සහ නේපල්ස් හි නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ ජනුආරියුස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#saintoftheday #StJanuarius #rvasinhalaa

Add new comment

5 + 2 =