ශුද්ධ වූ කොර්නේලියස් මුනිඳුන් - සැප්තැම්බර් 16

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් සැප්තැම්බර් 16වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ කොර්නේලියස් මුනිඳුන් යදිමු.

කන් ආශ්‍රිත රෝගයන්ගෙන් පීඩා විඳින්නන්ගේ, අපස්මාර රෝගීන්ගේ සහ ගෘහාශ්‍රිත සතුන් කෙරෙහි නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ කොර්නේලියස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව. 

Add new comment

1 + 0 =