ශුද්ධ වූ කැලිස්ටස් මුනිඳුන් - ඔක්තොම්බර් 14

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් ඔක්තොම්බර් 14 වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ශුද්ධ වූ කැලිස්ටස් මුනිඳුන් ගැන කතා කරමු.

සුසාන භූමි සේවකයින්ගේ නාමසාන්තුවරයා වන, ශුද්ධ වූ කැලිස්ටස් මුනිඳුනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#stcallistus #Saintoftheday #rvasinhala

Add new comment

3 + 0 =