ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ශුද්ධ වූ කැතරීන් මුනිවරිය

අද දින සුදුවර චරිතයෙන් නොවැම්බර් 25වන දිනට මංගල්‍යය යෙදෙන ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ශුද්ධ වූ කැතරීන් මුනිවරිය ගැන කතා කරමු.

හදිසි මරණ වළක්වන නාමසාන්තුවරිය වන, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියාවේ ශුද්ධ වූ කැතරීන් මුනිවරියනි, අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

#StCatherineofAlexandria #Prayforus
#Saintoftheday #RVASinhala

Add new comment

9 + 1 =