" සුභ ලෝක ළමා දිනයක් වේවා!.. "

දරුවන්ට අවශ්‍ය සෙල්ලම් බඩු නොව දෙමව්පියන්ගේ ආදරයයි, උණුසුමයි, රැකවරනයයි.....

" සුභ ලෝක ළමා දිනයක් වේවා!.. "

Add new comment

3 + 3 =