සාමය ඇතිකරන්නේ කොහොමද?

සාමය ඇතිකරන්නේ කොහොමද?

#MotherTeresa #Family
#MotherTeresaQuotes #RVASinhala

Add new comment

1 + 3 =