මොනවද මේ දුක්ප්‍රාප්ති ගායනාවන්?

අප මේ සිටින්නේ චතාරික සමයේ. ඒහෙමත් නැත්නම් කොරොස්ම කාලයේ. මේ කාලයේ කිතුනුවන් අතර ඉතා ප්‍රචලිත භක්ති අභ්‍යාසයක් වන්නේ දුක්ප්‍රාප්ති ගායනාවන්. ඉතින් මේ දුක්ප්‍රාප්ති ගායනාවන් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳවයි අද මේ විමසා බැලීම ....

#rvasinhala #sigislanka #srilankancatholiics #news #popefrancis #rvaday #bishopmaxwelsilva #Bishops #popevisit #mortivationalquotes #aims

Add new comment

4 + 4 =