පේ‍්‍රමයේ ආනන්දය (EPISODE 04)

පේ‍්‍රමයේ ආනන්දය (EPISODE 04)

කතෝලික ඔබට විවාහය යනු කුමක්ද?

Follow our page: https://www.facebook.com/RVASinhala/

#RVASinhala | #PremayeAnandaya

#PopeFrancis | #RadioVeritasAsia

Add new comment

9 + 5 =