ජීවිතයට වදනක්

සඳ දියකොට කිරි වතුරෙන්

ඒ දියරෙන් මුව දෝවා,

දිව මතුරක් වන් නැළැවිලි ගීයෙන්

මතකයි මා නැළැවූවා,

ජීවිතයෙන් ජීවිතයක් ගෙනදී

ඒ ජීවිතයට දිරි දී පණ දී

මා දැඩි කල අම්මා....

 

Add new comment

8 + 0 =