2021 පෙබරවාරි 25

"දෙවියන් වහන්සේ සැමවිටම සමාව දෙයි,
මිනිසුන් වන අපි සමහර විට සමාව දෙමු.
නමුදු ස්වභාධර්ම කිසිවිට සමාව නොදෙනු ඇත.
ඔබ ඇයට කම්මුල් පහරක් දුන්නොත්,
ඇයද පෙරලා  එකක් ඔබට ලබා දෙනු ඇත.
මම විශ්වාස කරනවා අපි සොබාදහම ඕනෑවට වඩා
සූරාකාලා කියලා."

- පුවත්පත් සාකච්ඡාව, ශ්‍රී ලංකාවේ සිට පිලිපීනයට පියාසර
කිරීමට පෙර, 2015 ජනවාරි 15

Add new comment

10 + 8 =