2021 පෙබරවාරි 23

දුක් විඳින්නන් හට, විශේෂයෙන් දරුවන් වෙත සහ දුර්වලම අයට මුල් තැන දෙන පිණිස  සියලු දෙනා හට සමිදාණන් වහන්සේගේ ආනුභාවය ලැබේවා! මම වෛද්‍යවරුන් සහ සියලුම රෝගී දරුවන් දේවමාතාවන්ගේ මාතෘක සෙනෙහසට කැප කරමි.
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

Add new comment

8 + 6 =