සසුන් පිය සටහන් 2023 ජනවාරි 25

සසුන් පිය සටහන්

"අද සභාවට 
වඩාත්ම අවශ්‍ය වන්නේ 
ඇදහිලිවන්තයන්ගේ හදවත් වල
තුවාල සුව කිරීමට සහ 
උණුසුම් කිරීමට 
ඇති හැකියාව බව 
මම පැහැදිලිව දකිමි. 
එයට සමීපත්වය අවශ්‍ය වේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

4 + 2 =