සසුන් පිය සටහන් 2022 මැයි 14

සසුන් පිය සටහන්

"අපි කිතුනුවන් යැයි 
පැවසීම පමණක් 
ප්‍රමාණවත් නොවේ.
වචනයෙන් පමණක් නොව
ක්‍රියාවෙන් ද
අපේ ඇදහිල්ල තුළ
ජීවත් විය යුතුය."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala
'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

8 + 4 =