සසුන් පිය සටහන් 2022 දෙසැම්බර් 08

සසුන් පිය සටහන්

"අපගේ හදවත් සහ 
ක්‍රියාවන්
දයාවෙන්, 
දේව ප්‍රේමයෙන් 
පොලඹවනු 
ලබන්නේ නම්, 
අපගේ සන්නිවේදනය 
දෙවියන් වහන්සේගේම 
බලයෙන් 
ස්පර්ශ වනු ඇත."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

8 + 3 =