සසුන් පිය සටහන් 2022 දෙසැම්බර් 07

සසුන් පිය සටහන්

"කිතුනු ජීවිතයේ 
රහස 
ආදරයයි. 
නපුර නිසා ඇති වූ 
හිස් අවකාශය 
පිරවීමට හැකි වන්නේ
ආදරයට පමණකි."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

5 + 2 =