සසුන් පිය සටහන් 2022 ජුනි 29

සසුන් පිය සටහන්

"දෙවියන් වහන්සේගේ 
දොරට තට්ටු කිරීමෙන් 
අපි වෙහෙසට පත් නොවෙමු.
දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතේ 
දොරට තට්ටු කරමින්
අපේ මුළු ජීවිත කාලයම 
මරිය තුමිය සමඟින්
අපි දෙවියන් වහන්සේගේ 
හදවතට යමු."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 6 =