සසුන් පිය සටහන් 2022 ජුනි 24

සසුන් පිය සටහන්

"ආත්මාර්ථකාමීත්වයේ 
පවුරු බිඳ දමමින්
අපව වෙන් කරන 
ප්‍රපාතයන් පුරවාලන
යථාර්ථයේ 
පරිවර්‍තනය සඳහා ඇති
ලොකුම බලය 
ආදරයයි."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

1 + 1 =