සසුන් පිය සටහන් 2022 ඔක්තෝබර් 05

සසුන් පිය සටහන්

"කරුණාවන්තව 
ජීවත් වීමටද,
අන් සැම අපට 
ආදරය නොකරන විට පවා
ඔවුන්ට ආදරය කිරීමටද 
අපි ඉගෙන ගනිමු."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

4 + 2 =