සසුන් පිය සටහන් 2022 ඔක්තෝබර් 04

සසුන් පිය සටහන්

"පියෙකු හා 
මවක් සිටින
පවුලක 
හැදී වැඩීමට
දරුවන්ට 
අයිතියක් ඇත."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

10 + 10 =