සසුන් පිය සටහන් 2022 ඔක්තෝබර් 03

සසුන් පිය සටහන්

"පාප්වහන්සේව 
තරුවක් ලෙස හෝ
සුපර්මෑන් කෙනෙකු ලෙස
නිරූපණය කිරීම 
මට අමනාපයකි. 
පාප්තුමා සිනාසෙන, හඬන,
සන්සුන්ව නිදා ගන්නා සහ 
අන් සියල්ලන් මෙන්
මිතුරන් ඇති මිනිසෙකි. 
ඔහු සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 1 =