සසුන් පිය සටහන් 2022 ඔක්තෝබර් 01

සසුන් පිය සටහන්

"සේවයේ 
නිරත වන විට
අපගේ ජීවිත තුලින්
ආලෝකය 
විහිදුවයි.
සැබෑ ප්‍රීතියේ 
රහස නම්
සේවය 
කිරීමයි."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

16 + 0 =