සසුන් පිය සටහන් 2022 අගෝස්තු 12

සසුන් පිය සටහන්

"ජීවිතය යහපත් ය. 
එය ලස්සන කරන්න.
ඔබ සෘණාත්මක  පුද්ගලයින්ට 
ප්‍රතිචාර නොදක්වන තරමට
ඔබේ ජීවිතය වඩාත් සාමකාමී වේ.
ඔබේ මුහුණේ රැළි නොව 
ඔබේ දෙනෙතින් බැබළෙන්න.
මතකයන් පමණක් ඉතිරි කරන්න."
- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

2 + 2 =