සසුන් පිය සටහන් 2023 සැප්තැම්බර් 19

සසුන් පිය සටහන් 

"ප්‍රචණ්ඩත්වයට 
අනුග්‍රහය දක්වන සහ 
දුක් විඳීමේ සහ 
මරණයේ බීජ වපුරන 
මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ 
ව්‍යසනය සඳහා 
සමස්ත සමාජයෙන් 
ධෛර්ය සම්පන්න 
විරෝධයක් අවශ්‍ය වේ."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancis #PopeQuotes #RVASinhala

'RVASinhala' face book,Instagram,Twitter පිටුව like කරන්න,comment කරන්න,share කරන්න,
YouTube චැනලය Subscribe කරන්න.ස්තූතියි...!

Add new comment

14 + 1 =