සසුන් පිය වදන් 2022 ජනවාරි 15

සසුන් පිය වදන්

"කෙටියෙන් කිව්වොත්,

අපට සුරක්ෂිතභාවයක් අවශ්‍ය නම්

අපි සුරක්ෂිතභාවය ලබා දෙමු.

අපට ජීවිතය අවශ්‍ය නම් අපි ජීවිතය ලබා දෙමු.

අපට අවස්ථාවන් අවශ්‍ය නම්

අපි අවස්ථාවන් සලසා දෙමු."
-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

#PopeFrancisQuotes #RVASinhala

Add new comment

15 + 2 =