සසුන් පිය වදන් 2021 සැප්තැම්බර් 15

"නිර්දෝෂී වූවත් නැතත්,

නොසැලකිලිමත්කම අනතුරුදායක වේ."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

 

#popefeancisquotes #rvasinhala

Add new comment

6 + 11 =