සසුන් පිය වදන් 2021 මැයි 11

"ශුද්ධ වූ ජපමාලය යනු

ආත්මීක ඔසුවකි."

- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

 

Add new comment

3 + 2 =