සසුන් පිය වදන් 2021 මැයි 10

"සමාජීය සහ පාරිසරික ලෙස

වෙන වෙනම අර්බුද දෙකකට අප මුහුණ දී නොමැත.

නමුත් අප මුහුණ් දී ඇත්තේ

පාරිසරික හා සමාජීය යන

එකම සංකීර්ණ අර්බුදයකටය."

- ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

 

 

Add new comment

13 + 0 =