සසුන් පිය වදන් 2021 මැයි 04

"අන්‍යයන්ට දයාව දැක්වීමට

අපොහොසත් වන විශ්වාසය

ඇදහිල්ල නොවේ.

එය මතවාදයක් පමණි."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

 

Add new comment

5 + 1 =