සසුන් පිය වදන් 2021 ජුනි 24

"මා හුදෙක් කැමති වනුයේ

තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්

සිමාවන් පනවා සිටින රෝගී සභාවකට වඩා

පාරට බැස තෑළීම් රිදවීම් හා කිලිටි විම් වලට ලක් වූ සභාවකටය."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

Add new comment

1 + 12 =