සසුන් පිය වදන් 2021 අප්‍රේල් 08

" 'තවත් කෙනෙකුට උදව් කරන්න.'මෙයයි ජේසුස් වහන්සේග්ගේ ඉගැන්වීම. මා කරන්නේ ද එම දෙයයි. එය මගේ මුලු හදවතින් කරමි."

-ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමන්

Add new comment

3 + 5 =